Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zawarcie umowy lub udzielenie promesy zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości / użyczenia nieruchomości / najmu nieruchomości lub lokalu / użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi / użyczenia gruntów pokrytych wodami płynącymi

Przekazanie przez wnioskodawcę do Dyrektora RZGW wniosku o zawarcie umowy lub udzielenie promesy zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości / użyczenia nieruchomości / najmu nieruchomości lub lokalu / użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi / użyczenia gruntów pokrytych wodami płynącymi wraz ze szczegółowymi danymi jakie mają być regulowane tą umową.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW)

Kogo dotyczy  

dowolne podmioty fizyczne i prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Poniższa lista obejmuje główne dokumenty jakie są wymagane przy składaniu tego wniosku:
 • • aktualna mapa ewidencji gruntów z zaznaczonym terenem dzierżawy/użyczenia/użytkowania,
 • • wypis z rejestru gruntów lub inne dokumenty z ewidencji gruntów zawierające dane przedmiotowe i podmiotowe rejestru gruntów (np. wykaz działek ewidencyjnych, wykaz podmiotów ewidencyjnych),
 • • aktualny odpis z KRS firmy lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
 • • prawomocne pozwolenie wodnoprawne, jeżeli rodzaj prowadzonej na gruncie działalności tego wymaga,
 • • w przypadku dzierżawy gruntów pod tablice reklamowe należy podać wymiary tablicy w m2 oraz dołączyć zgodę urzędu miasta/starostwa na lokalizację nośnika reklamowego,
 • • mapa sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczonym terenem dzierżawy/użyczenia/użytkowania,
 • • kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku podmiotów nie będących osobą fizyczną, pełnomocnictwo lub innym dokumentem, z którego wynika umocowanie dla osób upoważnionych do podpisywania umów w imieniu wnioskodawcy,
 • Lista ta nie jest zamknięta i w zależności od sytuacji może być ona rozszerzana o inne dokumenty, które są niezbędne dla konkretnego wniosku
Czas realizacji  

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zawarcie umowy lub promesy zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości / użyczenia nieruchomości / najmu nieruchomości lub lokalu / użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi / użyczenia gruntów pokrytych wodami płynącymi

Etapy realizacji usługi  

- wysłanie wniosku o wydanie zaświadczenia z katastru wodnego dla spółki wodnej lub związku spółek wodnych

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • umowa
 • użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi
 • użyczenia gruntów
 • promesa
 • najem nieruchomości
 • najem lokalu
 • dzierżawa nieruchomości
 • RZGW
 • Zawarcie umowy lub udzielenie promesy zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości / użyczenia nieruchomości / najmu nieruchomości lub lokalu / użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi / użyczenia gruntów pokrytych wodami płynącymi

  Przekazanie przez wnioskodawcę do Dyrektora RZGW wniosku o zawarcie umowy lub udzielenie promesy zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości / użyczenia nieruchomości / najmu nieruchomości lub lokalu / użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi / użyczenia gruntów pokrytych wodami płynącymi wraz ze szczegółowymi danymi jakie mają być regulowane tą umową.