Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wyrażenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych dotyczących wymaganej wysokości

Zgoda na obniżenie wysokości pomieszczenia

Organ właściwy do realizacji usługi  

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Każdy obywatel

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości pomieszczenia na pobyt ludzi
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Opłaty  

Wysokość opłat za czynności wykonywane w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie ustala się na postawie bezpośrednich i posrednich kosztów ich wykonania.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego, które można wnieść za pośrednictwem Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Udzielenie odpowiedzi.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wyrażenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych dotyczących wymaganej wysokości

Wyrażenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych dotyczących wymaganej wysokości

Zgoda na obniżenie wysokości pomieszczenia