Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Inwestor

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o pozwolenie na budowę podpisany przez Inwestora /ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłata skarbową.
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie),
 • Zgoda Inwestora na zamierzoną zmianę decyzji
 • Oświadczenie nowego współinwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w poprzednio wydanej decyzji
 • Dziennik budowy (do wglądu), w przypadku, gdy od wydania decyzji o pozwoleniu na budowę upłynęło więcej niż dwa lata.
 • Decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z klauzulą ostateczności, tj. decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzję ustalającą warunki zabudowy lub decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego - jeżeli jest ona wymagana zgodniez przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • Wyrys z mapy ewidencji gruntów obrazujący położenie działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz działek sąsiadujących
 • Projekt budowlany odpowiadający zakresowi wniosku wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami (w zależności od potrzeb: pozwolenie konserwatorskie, pozwolenie wodnoprawne itp.) i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 - wykonany zgodnie z art. 34 ustawy Prawo budowlane oraz wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - w 4 egzemplarzach ( oryginał)
 • Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (oryginał - który należy dołączyć do projektu budowlanego)
 • Dokumenty poświadczające posiadanie przez projektantów wymaganych prawem właściwych uprawnień, tj. decyzja potwierdzająca posiadanie właściwych uprawnień i zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne na dzień opracowania projektu) /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/
 • Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych /oryginał/) lub kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu - w przypadku, gdy inwestor wnioskuje dodatkowo o ponowne przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, albo gdy konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została stwierdzona w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Czas realizacji  

Do 65 dni. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty  

1. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł,
2. Od zatwierdzenia projektu budowlanego - 47 zł,
3. Od pozwolenia wydawanego na podstawie przepisów prawa budowlanego: na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym: na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
-za każdy m2 powierzchni użytkowej 1 zł
-nie więcej niż 539 zł
-budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł
-innego budynku 48 zł
-studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20 zł
-budowli związanych z produkcją

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   decyzja pozwolenie na budowę obiekt budowlany roboty budowlane

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych.